open

YOUR MIND!

פרפורמנס כדרך חיים

מיתוג עסקי
Branding Strategies

פיצוח ואבחון וכתיבת חוברת ההפעלה והחזון של העסק עפ"י הרצל. ניסוח התמונה הגדולה לצד הפרטים הקטנים של הצרכים והיעדים לצמיחה וגדילה. גזירה והורדה לביצוע של תכנית פעולה עסקית ('גאנט') לשיווק ומכירות.
יצירת הסיפור העסקי המובחן של העסק והארגון כלפי פנים וכלפי חוץ ללקוחות.